Οι εγγραφές σε παιδικούς σταθμούς ξεκίνησαν..

Δημοσιεύθηκε στις | Τελευταία Ενημέρωση

Σε όλους τους δήμους της χώρας έχουν ξεκινήσει οι εγγραφές στους παιδικούς σταθμούς για το έτος 2013 2014.

Οι εγγραφές σε παιδικούς σταθμούς ξεκίνησαν..

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι οι αιτήσεις για τις εγγραφές στους παιδικούς σταθμούς του δήμου Αθηναίων θα κατατεθούν από 23/05/2013 έως και 12/06/2013 στην Κεντρική Υπηρεσία του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών (Ρόδου 181 & Σερήνου - Σεπόλια, 4ος όροφος Αίθουσα Διοικητικού Συμβουλίου)


ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ 2013 2014

Υποχρεωτικά δικαιολογητικά
Α) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
Β) Βεβαίωση υγείας του παιδιού -το έντυπο χορηγείται από την Υπηρεσία ή από την ιστοσελίδα του Δ.Β.Α.
Γ) Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης ή εκκαθαριστικό σημείωμα του τρέχοντος οικονομικού έτους. Σε περίπτωση που δεν έχει ακόμη υποβληθεί φορολογική δήλωση, υπεύθυνη δήλωση εισοδημάτων με ταυτόχρονη υποχρέωση προσκόμισης αντιγράφου φορολογικής δήλωσης -το έντυπο της δήλωσης χορηγείται από την Υπηρεσία.
Δ) Υπεύθυνη Δήλωση ότι τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά είναι νόμιμα και αληθή -το έντυπο της δήλωσης χορηγείται από την Υπηρεσία.

Ειδικά Δικαιολογητικά ανά περίπτωση

α) -Εργαζόμενοι στον Ιδιωτικό τομέα, βεβαίωση εργασίας από τον εργοδότη και επικυρωμένο αντίγραφο ενσήμων των γονέων.
-Εργαζόμενοι στο Δημόσιο, Τοπική Αυτοδιοίκηση ή τα ΝΠΔΔ αυτών, πρόσφατη βεβαίωση εργασίας.
-Ελεύθεροι επαγγελματίες, αντίγραφο πληρωμών Ο.Α.Ε.Ε. ή άλλου ασφαλιστικού φορέα με απόδειξη πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών του προηγούμενου έτους, ή αντίγραφο θεωρημένου βιβλιαρίου ασφάλισης ή ασφαλιστική ενημερότητα.
β) Άνεργος γονέας ή με τακτικό επίδομα ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ. κατά τους τελευταίους 24 μήνες, δελτίο Ανεργίας σε ισχύ και αντίγραφο βεβαίωσης εξατομικευμένης προσέγγισης από τις υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ.
γ) Γονέας σε ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης ή άλλα προγράμματα, αντίγραφο Ιδιωτικού Συμφωνητικού Συνεργασίας ή αντίγραφο εγκριτικής απόφασης υπαγωγής καθώς και υπεύθυνη δήλωση εργοδότη για την συνέχιση παρακολούθησης του προγράμματος.
δ) Γονείς με παιδί ΑΜΕΑ με ποσοστό αναπηρίας 35% και άνω ή γονιός ΑΜΕΑ με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω, βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής ή βεβαίωση από Δημόσιο Νοσοκομείο.

ε) Παιδιά με ειδικές ανάγκες, τα οποία θα εγγραφούν στον παιδικό σταθμό, ιατρική γνωμάτευση-έκθεση κρατικού νοσηλευτικού ιδρύματος ή ασφαλιστικού οργανισμού ή άλλης αρμόδιας δημόσιας υπηρεσίας.
στ) Αλλοδαποί γονείς, άδεια νόμιμης παραμονής στη χώρα όπως αυτή εκάστοτε αποδεικνύεται.
ζ) Αποβιώσας γονέας, ληξιαρχική πράξη θανάτου εφόσον δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
η) Γονείς φοιτητές ή σπουδαστές, βεβαίωση τελευταίου εξαμήνου σπουδών από την Γραμματεία της Σχολής.
θ) Γονέας στρατιώτης, Βεβαίωση από το Στρατό.
ι) Γονείς διαζευγμένοι ή εν διαστάσει, αντίγραφο διαζευκτηρίου –εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης-, αίτηση διαζυγίου ή οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο της διάστασης καθώς και Δικαστική απόφαση επιμέλειας ή οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο της επιμέλειας.
ια) Γονέας υπάλληλος Δήμου Αθηναίων, βεβαίωση της Υπηρεσίας του.

Για περισσότερες πληροφορίες σε ολόκληρη την χώρα μπείτε στο  http://www.dikaiologitika.gr