Συνεπιμέλεια: Αυτοί είναι οι 6 λόγοι που μπορεί να αφαιρεθεί η γονική μέριμνα

Δημοσιεύθηκε στις | Τελευταία Ενημέρωση

Σημαντικές αλλαγές στο οικογενειακό δίκαιο μετά από 37 χρόνια φέρνει το σχέδιο του νόμου που ετοιμάζει το υπουργείο Δικαιοσύνης για την συνεπιμέλεια των γονέων. Μέχρι τώρα όταν ένα γονέας κέρδιζε δικαστικά την επιμέλεια, σπάνια αυτή η απόφαση μπορούσε να αλλάξει και χρειάζονται χρονοβόρες δικαστικές. Το νομοσχέδιο έρχεται να δώσει λύση περιλαμβάνει έξι περιπτώσεις στις οποίες μπορεί ακόμα και να αφαιρεθεί η γονική μέριμνα από έναν γονέα.

Επί της ουσίας το νομοσχέδιο πέραν των άλλων κομβικών αλλαγών (1/3 του συνολικού χρόνου επικοινωνία με τον γονέα που δεν έχει την επιμέλεια) εισαγάγει και τον όρο της «κακής άσκησης της γονικής μέριμνας».


Σύμφωνα με το προσχέδιο που παρουσιάζει το dikastiko.gr τέτοια συνιστούν ιδίως:

1) η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις και πράξεις δικαστικών αρχών που αφορούν στο τέκνο ή προς τυχόν υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας,

2) η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση αποξένωσης του τέκνου από αυτούς,

3) η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας,

4) η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα,

5) η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει την διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων,

6) η τέλεση υπό οποιαδήποτε μορφή ενδοοικογενειακής βίας του γονέα προς το τέκνο.

Αφαίρεση

Μάλιστα, όπως προβλέπει το επόμενο άρθρο «…το δικαστήριο, στις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου, μπορεί ιδίως να αφαιρέσει από τον υπαίτιο γονέα την άσκηση της γονικής μέριμνας ή της επιμέλειας ολικά ή μερικά και να την αναθέσει αποκλειστικά στον άλλο, καθώς επίσης να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο προς διασφάλιση του συμφέροντος του τέκνου. Εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπο και των δύο γονέων οι προϋποθέσεις της παρ. 2, το δικαστήριο μπορεί να αναθέσει την πραγματική φροντίδα του τέκνου ή ακόμα και την επιμέλειά του ολικά ή μερικά σε τρίτο ή και να διορίσει επίτροπο».