Σχολεία: Αυτά είναι τα νέα μέτρα για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση λόγω κορωνοϊού

Πλέον οι καταστάσεις έχουν δυσκολέψει με αποτέλεσμα αρκετά παιδιά να μην μπορούν να παρακολουθήσουν δια ζώσης το μάθημα στο σχολείο τους. Αυτό μπορεί να οφείλεται είτε γιατί τα ίδια ανήκουν στις λεγόμενες ευπαθείς ομάδες, είτε γιατί οι γονείς του μπορεί να κινδυνεύουν και να χρειάζεται να τους προφυλάξουν περιορίζοντας τα ίδια τις μετακινήσεις τους.

από τη Βέρα Πάρδου

Για αυτό λοιπόν ψηφίστηκε ότι οι μαθητές που ανήκουν σε κάποια από τις παραπάνω κατηγορίες έχουν δικαίωμα στην σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Συγκεκριμένα εισήχθησαν τέσσερα νέα μέτρα:

Ο αριθμός των μαθητών στις ηλεκτρονικές τάξεις είναι 15

Στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση ο καταμερισμός των μαθητών  σε διαδικτυακά τμήματα θα γίνεται με βάση την τάξη φοίτησής τους ενώ δύνανται να συγκροτούνται και ηλεκτρονικά τμήματα με μαθητές και μαθήτριες από διαφορετικά τμήματα της ίδιας τάξης. Αν επιτάσσεται από λειτουργικές και εκπαιδευτικές ανάγκες, ένα ηλεκτρονικό τμήμα μπορεί να συγκροτείται ακόμη και από μαθητές και μαθήτριες από όμορα σχολεία, ώστε να περιορίζεται η λειτουργία τμημάτων με εξαιρετικά μικρό αριθμό μαθητών και μαθητριών. Στόχος πάντως είναι τα ηλεκτρονικά τμήματα να μην ξεπερνούν τα 15 άτομα ώστε το μάθημα να είναι όσο το δυνατόν πιο προσωπικό και κατανοητό.

Το πρόγραμμα διδασκαλίας

Για κάθε ηλεκτρονικό τμήμα, με απόφαση Δ.Π.Ε./Δ.Δ.Ε. θεωρείται πολύ βοηθητικό να καθοριστεί ένα ειδικό πρόγραμμα διδασκαλίας των μαθημάτων, πάντοτε σύμφωνα με τα ισχύοντα ωρολόγια προγράμματα, ώστε ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των εκπαιδευτικών που διδάσκουν διαφορετικά διδακτικά αντικείμενα στην Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση να μπορεί να διαμορφωθεί μια ολοκληρωμένη εκπαίδευση.

Η διδασκαλία

Στα ηλεκτρονικά τμήματα η διδασκαλία των γνωστικών αντικειμένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις ισχύουσες α’ και β’ αναθέσεις.

Η διεξαγωγή του μαθήματος

Η διάρκεια του διαδικτυακού μαθήματος σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, δεν θα ξεπερνά τη διάρκεια του συμβατικού μαθήματος (45 λεπτά) με τον/την εκπαιδευτικό να λαμβάνει την τελική απόφαση, βάσει των ειδικών συνθηκών και των δυνατοτήτων των μαθητών/τριών του να συνεργαστούν δημιουργικά και αποτελεσματικά. Επίσης, είναι σκόπιμο μαθητές και εκπαιδευτικοί να συνδέονται 20-30 λεπτά πριν από την έναρξη των μαθημάτων για την υλοποίηση δοκιμών (μικρόφωνο, κάμερα, ήχος κ.λπ.), ώστε να εξασφαλίζεται κατά το δυνατόν η ομαλή υλοποίηση των μαθημάτων. Ακόμα αυτό που συνίσταται είναι το μάθημα να γίνεται όσο πιο διαδραστικό μπορεί να υπάρξει ώστε οι μαθητές να μην αποσυντονίζονται κατά τη διάρκεια  ειδικά αφού θα βρίσκονται εκτός σχολικού περιβάλλοντος.