Ξεκινάει σήμερα η τηλε-εκπαίδευση: πληροφορίες για τον τρόπο και τα μέσα διεξαγωγής της

Δημοσιεύθηκε στις | Τελευταία Ενημέρωση

Από σήμερα, Δευτέρα 9 Νοεμβρίου, ξεκίνησε η τηλε-εκπαίδευση για τα Γυμνάσια και τα Λύκεια. Εχτές λοιπόν εκδόθηκε η εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας που στάλθηκε σε όλα τα σχολεία της Δευτεροβάθμιας στην οποία περιγράφεται αναλυτικά ο τρόπος με τον οποίο θα διεξαχθεί. Οι Διευθυντές των σχολείων σε συνεργασία με τον Σύλλογο Διδασκόντων διαμορφώνουν το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα της σύγχρονης εξ Αποστάσεως διδασκαλίας λαμβάνοντας υπόψη τις υπουργικές αποφάσεις που το καθορίζουν και το αποστέλλουν στις οικείες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

από τη Βέρα Πάρδου


Μάλιστα, συνιστάται το διαδικτυακό μάθημα να διαρκεί σαράντα λεπτά, σύμφωνα με το κάτωθι πρόγραμμα ανά τύπο σχολείου, όπως επίσης κρίνεται σκόπιμο οι μαθητές, οι μαθήτριες και οι εκπαιδευτικοί να συνδέονται πριν από την έναρξη των μαθημάτων για την υλοποίηση δοκιμών (μικρόφωνο, κάμερα, ήχος κ.λπ.), ώστε να εξασφαλίζεται όσο το δυνατόν περισσότερη η πιο λειτουργική διεξαγωγή τους. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια οι μαθητές οφείλουν να ανταποκρίνονται σε καθήκοντα  που ανατίθενται από τους εκπαιδευτικούς τους (π.χ. να απαντήσουν σε ερωτήσεις, να επιβεβαιώσουν την παρουσία τους, να ζητήσουν τον λόγο, να σχολιάσουν ή και να σημειώσουν στο chat), ώστε να εξασφαλίζεται κατά το δυνατόν η ενεργός συμμετοχή τους στη σύγχρονη εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση.

pianakas.jpg

Η υλοποίηση της κατά τα ανωτέρω σύγχρονης εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης πραγματοποιείται μέσω κατάλληλης ψηφιακής πλατφόρμας, η οποία καθιστά δυνατή την απευθείας μετάδοση (ήχου ή/και εικόνας) του μαθήματος. Προς το σκοπό αυτό, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων θέτει στη διάθεση των διδασκόντων και των μαθητών/τριών όλων των σχολείων της χώρας την υπηρεσία σύγχρονης τηλεκπαίδευσης με τη χρήση του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ) και της ψηφιακής πλατφόρμας Webex Meetings της εταιρείας Cisco Hellas A.E. Η Υπηρεσία αυτή έχει διαμορφωθεί ειδικά για το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για τις ανάγκες παροχής της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, και παρέχεται δωρεάν προς το Ελληνικό Δημόσιο, έχει δε ενταχθεί στις διαπιστευμένες εφαρμογές του ΠΣΔ. Για την πρόσβαση στην πλατφόρμα οι εμπλεκόμενοι δύνανται να χρησιμοποιούν εξοπλισμό (ηλεκτρονικό υπολογιστή, ταμπλέτα, κινητό, και στην περίπτωση μαθητών/τριών και σταθερό τηλέφωνο) που ανήκει στη σχολική μονάδα ή στους ίδιους.

Επιτρέπεται στις σχολικές μονάδες ιδιωτικής εκπαίδευσης να επιλέξουν για την υλοποίηση της σύγχρονης εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, τη χρήση άλλης αντίστοιχης ψηφιακής πλατφόρμας ανάλογα με τις ανάγκες τους και την υλικοτεχνική τους υποδομή.  Στην περίπτωση που ιδιωτική σχολική μονάδα επιλέξει άλλη ψηφιακή πλατφόρμα από αυτήν που προσφέρεται δωρεάν από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, επιβαρύνεται η ίδια με τα τυχόν σχετικά έξοδα/κόστη και με την υποχρέωση τυχόν παραμετροποίησης της συγκεκριμένης πλατφόρμας προς συμμόρφωση με τις κείμενες διατάξεις και ιδίως τις διατάξεις προστασίας προσωπικών δεδομένων του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 και του ν. 4624/2019 (ΦΕΚ 137 A’).

Συγκεκριμένα στην ειδική πλατφόρμα του Υπουργείου είναι σημαντικό να αναφερθεί πως έχει απενεργοποιηθεί η δυνατότητα καταγραφής/αποθήκευσης του μεταδιδόμενου μαθήματος και έχουν δημιουργηθεί «κλειδωμένες» ψηφιακές αίθουσες, στις οποίες ο εκπαιδευτικός έχει τον αποκλειστικό έλεγχο εισόδου ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία του μαθήματος. Ακόμα σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. Φ8/46284/Δ4/14-4-2020 απόφασης για την παράδοση και παραλαβή φορητών υπολογιστών , η απόφαση διάθεσης αυτών θα λαμβάνεται με βάση κοινωνικά και άλλα κριτήρια, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται ιδίως το χαμηλό εισόδημα, η ανεργία γονέων/κηδεμόνων, η ιδιότητα μέλους μονογονεïκής, πολύτεκνης, τρίτεκνης ή ορφανικής οικογένειας, ή ύπαρξη ειδικών δυσκολιών μάθησης.

Θα δοθούν 80.000 φορητοί υπολογιστές στους μαθητές για να παρακολουθήσουν τηλεκπαίδευση.  Αναφερόμενη στην τηλεκπαίδευση και πώς θα μπορέσουν να συμμετάσχουν σε αυτή οι μαθητές που δεν έχουν laptop ή tablet λόγω μη οικονομικής δυνατότητας η υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως,  είπε ότι  «Έχουμε δρομολογήσει πάνω από 80.000 φορητές συσκευές για τα σχολεία οι οποίες διατίθενται από τους διευθυντές των σχολείων σε αυτούς που έχουν κατά προτεραιότητα ανάγκη. Διατίθενται προσωρινά, οι συσκευές παραμένουν ιδιοκτησία του σχολείου».

Υπενθυμίζεται ότι για το ίδιο ζήτημα η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας Αναστασία Γκίκα, εξήγησε ότι θα υπάρχει η δυνατότητα να υπογράφει ο γονέας σχετική αίτηση για δανεισμό συσκευής για όσο διάστημα διαρκεί η τηλεκπαίδευση και με τη λήξη της να επιστραφεί ο εξοπλισμός στο σχολείο.